Detailed result

Singh H, Kapoor VK, Philhypsono JDBasser NG. 1975 Diaboline for Strychnos potatorum Phytochemistry 14. 587-588. Strychnos_potatorum (EBBD, 190318679).